06 业障-至诚发愿(妙音)

(六) 业障-至诚发愿
(6) yè zhàng - zhì chéng fā yuàn

红尘滚滚迷自性 三心蔽障烦恼生
Hóng chén gǔn gǔn mí zì xìng  Sān xīn bì zhàng fán nǎo shēng

人人本具有佛性 三业荒唐起无明
Rén rén běn jù yǒu fó xing  Sān yè huāng táng qǐ wú míng

我今虔敬诚发愿 身口业障令不生
Wǒ jīn qián jìng chéng fā yuàn Shēn kǒu yè zhàng lìng bù shēng

愿  永离怨憎不杀生  救生护生不顾身
Yuàn   yǒng lí yuàn zēng bù shā shēng Jiù shēng hù shēng bù gù shēn

愿  生生世世持斋戒  不闻哀嚎宰杀声
Yuàn   shēng shēng shì shì chí zhāi jiè Bù wén āi háo zǎi shā shēng

愿  少欲知足无盗想  不忮不夺不贪婪
Yuàn   shǎo yù zhī zú wú dào xiǎng Bù zhì bù duó bù tān lán

愿  乐善好施不悭贪  难舍能舍道业成
Yuàn   lè shàn hào shī bù qiān tān  Nán shě néng shě dào yè chéng

愿  恒持无染清净戒  不受色诱无淫想
Yuàn  héng chí wú rǎn qīng jìng jiè Bù shòu sè yòu wú yín xiǎng

愿  了悟贪爱如桎梏  厌离五欲不受缚
Yuàn   liǎo wù tān ài rú zhì gù Yàn lí wǔ yù bù shòu fù

愿  不说人非不恶口  口吐莲花声细柔
Yuàn   bù shuō rén fēi bù è kǒu Kǒu tǔ lián huā shēng xì róu

愿  不传谣言不妄语  待人真诚莫自欺
Yuàn   bù chuán yáo yán bù wàng yǔ Dài rén zhēn chéng mò zì qī

愿  不说两舌引猜忌  常说合和利益语
Yuàn   bù shuō liǎng shé yǐn cāi jì Cháng shuō hé hé lì yì yǔ

愿  不谄不媚不绮语  谨言慎行与谦虚
Yuàn   bù chǎn bù mèi bù qǐ yǔ Jǐn yán shèn xíng yǔ qiān xū

愿  六根明慧皆清净  不受尘惑乱自心
Yuàn   liù gēn míng huì jiē qīng jìng Bù shòu chén huò luàn zì xīn

愿  已造恶业悉永断  未造恶业令不生
Yuàn   yǐ zào è yè xī yǒng duàn Wèi zào è yè lìng bù shēng

Share